Stichting Abbas Fonds

Abbas-Prijs en subsidie

Het bestuur van het ABBAS-fonds, ingesteld door de Stichting ABBAS stelt zich ten doel onderzoek en ontwikkeling van instrumenten, met name tests en vragenlijsten, ten behoeve van diagnostiek op het gebied van de beroepskeuze- en personeelspsychologie, klinische, neuro- en gezondheidspsychologie, en ontwikkelings- en onderwijspsychologie te bevorderen. Voor dit doel heeft het bestuur een beoordelingscommissie ingesteld bestaande uit dr. Arne Evers (voorzitter), prof. dr. Marise Born, prof. dr. Hans Hoekstra, dr. Petra Hurks, prof.  dr. Wilma Resing en prof. dr. Robbert Sanderman.
Het bestuur, bestaande uit prof. dr. Wilma Resing (voorzitter), mr. Gert Bossinade, en prof. dr. Rob Meijer, nodigt u uit tot nominatie van ofwel de ABBAS-prijs 2014 ofwel het inzenden van voorstellen voor de ABBAS-ontwikkelingssubsidie 2015.

Abbas-prijs 2015

Uit het fonds wordt jaarlijks een bedrag van 2500 Euro gereserveerd als prijs voor een proefschrift op bovengenoemde terreinen. Het bestuur en de commissie zullen gaarne goede proefschriften op dit terrein die zijn verschenen in 2015 van de promotoren of de auteurs zelf ter beoordeling ontvangen voor 1 september 2016.

Abbas-ontwikkelingsubsidies 2016

Het ABBAS-fonds heeft jaarlijks een bedrag van 30.000 Euro beschikbaar voor (mede)subsidiering van projecten op bovengenoemde terreinen. Voorstellen in de vorm van een korte schets en design van de studie en voorzien van een begroting en een samenvatting van de verwachte uitkomst dienen te worden ingediend voor 1 september 2016. 
Projecten met een looptijd langer dan een jaar komen ook voor beoordeling in aanmerkingen. Eventueel kan de beoordelingscommissie om een nadere uitwerking vragen.
Nominaties en subsidieaanvragen kunnen ingediend worden aan de secretaris van het bestuur, mr. Gert Bossinade, zie de pagina Aanvraag.